PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

21:06 - 04/10/2023

LỚP 3 - MÔN TOÁN - CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

(Tài liệu tham khảo hỗ trợ phụ huynh dạy con học tại nhà)

Học kỳ 1 - Tuần 4

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 7 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 6 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 5 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 3 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 2 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Phép nhân 6 x 5 có kết quả là :

  1. 11 B. 30                                   C. 35                           D. 25

Câu 2. Kết quả của phép tính 36 : 6  là :

  1. 3 B. 6                                     C. 5                             D. 7

Câu 3. 6 x ....  = 42 Số điền vào chỗ chấm là :

  1. 6                       B. 5                                      C. 7                                D. 4    

Câu 4.  Phép nhân nào có tích bằng một thừa số là:

  1. 6 x 0           B. 6 x 3                           C. 3 x 3                         D. 4 x 2    

Câu 5. Sóc Nâu nhặt được 18 hạt dẻ. Sóc Nâu chia cho mẹ, bà và Sóc Nâu. Hỏi mỗi người được bao nhiêu hạt dẻ ?

  1. 5 hạt dẻ             B. 4 hạt dẻ                         C. 6 hạt dẻ               D. 3 hạt dẻ

Câu 6. Mai cắm 26 bông hoa vào 4 lọ. Vậy mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa và thừa ra mấy bông hoa ?

  1. mỗi lọ 6 bông thừa 1 bông B. mỗi lọ 6 bông thừa 2 bông          
  2. mỗi lọ 4 bông thừa 3 bông D. mỗi lọ 5 bông thừa 1 bông        

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Số?                                              PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

   

         x

6

6

6

6

6

6

6

6

2

3

4

5

6

7

8

9

=

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Một con kiến bò từ A đến D( qua B và C) như hình vẽ sau:

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tính quãng đường con kiến bò?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

Bài 3 : Viết các số có hai chữ số mà tích của hai chữ số đó bằng 12.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Số?

6 x 7 + 6 = 6 x 

    6 x 3 < 6 x          < 6 x 5

Bài 5: Nối hai phép tính có cùng kết quả:

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO