PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 3 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 3 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

LỚP 3 - MÔN TOÁN - CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

(Tài liệu tham khảo hỗ trợ phụ huynh dạy con học tại nhà)

Học kỳ 1 - Tuần 3

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 7 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 6 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 5 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 2 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Dãy tính: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ứng với phép nhân nào?

  1. 4 x 5 B. 4 x 4                        C.   5 x 4

Câu 2: 3 được lấy 4 lần viết dưới dạng tích hai số là:

  1. 4 x 3 B. 3 x 4 C. 3 x 5

Câu 3: Kết quả của dãy tính: 3 x 6 + 117 là:

  1. 115 B. 135                            C. 125

Câu 4: Mai lấy 5 đôi đũa cho cả nhà. Hỏi Mai đã lấy bao nhiêu chiếc đũa?

  1. 5 chiếc B. 10 đôi                     C. 10 chiếc               

Câu 5: Trong phép nhân: 3 x 7 = 21, có thừa số là:

  1. 7 và 14 B. 7 và 3                     C. 14 và 3

Câu 6: Phép nhân: 4 x 8 = 32 có tích là:

  1. 2 B. 8                              C. 32

Câu 7: Phép nhân nào có tích bằng một thừa số?

  1. 2 x 3 B. 3 x 1                        C. 2 x 2

Câu 8: Mỗi cái bàn có 4 chân. Hỏi có 6 cái bàn bao nhiêu chân ?

  1. 10 chân B. 24 chân                     C. 30 chân

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 x 5 + 6  = 10  +  6

                  = 16

 5 x 3 + 105  = ……………………                                                3 x 8 + 124  = …………………….. 

                    = …………………...                                                                             = ……………………..

Bài 3. Mỗi luống rau cải bắp có 4 hàng. Hỏi 8 luống rau có bao nhiêu hàng?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Bài 4. Có 18 học sinh xếp thành các hàng.

Nếu xếp đều thành 3 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?

Nếu xếp đều thành 2 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Số?  

- Có 20 quả táo chia đều cho 4 bạn. Vậy mỗi bạn được ….. quả táo.

- Có 20 quả táo chia đều cho 5 bạn. Vậy mỗi bạn được ….. quả táo.

Bài 6: Số?

4 x 6 < 3 x…. < 4 x 7                                                       2 x 9 < …. x 5 < 3 x 8

4 x 7 < 3 x…. < 4 x 8                                                       4 x 9 > 5 x …. > 4 x 8

Bài 6: Nối hai phép tính với kết quả bằng nhau:

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 3 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO